کلرپیریفوس

نام عمومی: Chlorpyrifos

نام تجاری: Dursban

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: EC 40/8% W/V

درجه سمیت: Acute Oral LD 50 For Rats : 135-1630mg / kg

نحوه تاثیر: حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و گوارشی وکمی خاصیت تدخینی.

نام محصول

نوع آفت

مقدار مصرف

درختان میوه سرد سیری

شپشکهای نرم تن، شپشک آسیایی، شپشک سان ‍ژوژه و شپشک گوجه

۱تا ۱/۵ در هزار لیتر آب

سویا

مگس مینوز برگ

۲ تا ۲/۵لیتر در هکتار

مرکبات

انواع بالشکها، سپردار زرد، سپردار قهوه ای، سپردار واوی و استرالیایی

۱/۵ تا ۲ در هزار لیتر آب

کلرپیریفوس با نظر متخصصین گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است