ماکسی بل یونی ژن

فلفل ماکسی بل یونی ژن

رقمی است دلمه ای با وزن ۲۵۰ گرم به بالا ،سبز رنگ و در زمان رسیدن کامل قرمز می شود،  پرمحصول , و شاخ و برگ گیاه از افتاب سوختگی آ ن جلو گیری می کند.