متازاکلر+کوئین مراک

نام تجاری: بوتیزان استار (Butisan star)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %41/6  SC

موارد مصرف در ایران: علف های هرز مزارع ذرت (2/5 لیتر در هکتار)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است