متالاکسیل

نام عمومی: متالاکسیل

نام تجاری: ریدومیل (Ridomil)

کلاس:Fungicide  (قارچ کش)

فرمولاسیون: %5    G

نحوه ی تأثیر: از سنتز RNA جلوگیری می کند.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

جالیز

بوته میری

20-25 کیلوگرم در هکتار

سفیدک داخلی

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.