متالدهید

نام عمومی: متالدهید

نام تجاری: متالان جی (Metalan G)

کلاس:Fungicide (قارچ کش)

فرمولاسیون: %50 و %60 P – %5 و %6 B

نحوه ی اثر: حلزون کش تماسی و گوارشی می باشد.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

مرکبات

حلزون

20-25 کیلوگرم در هکتار

توتون

کرم مفتولی-آبدزدک-حلزون-راب

20-25 کیلوگرم

سبزی و صیفی-جالیز-اشجار جنگلی

حلزون-راب

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل مصرف است.