مزوسولفورون+یدوسولفورون متیل-سدیم+دیفلوفنیکان

نام عمومی: مزوسولفورون+یدوسولفورون متیل-سدیم+دیفلوفنیکان

نام تجاری: اتللو (Othello)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %8/25 OD

نحوه ی اثر: مزوسولفورون و یدوسولفورون بازدارنده ALS و دیفلوفنیکان بازدارنده سنتز کارتنوئید می باشد.

موارد مصرف در ایران: علف های هرز پهن برگ  و باریک برگ گندم  (1/6 لیتر در هکتار)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است