مزوسولفورون+یدوسولفورون+ مفن پیردی اتیل

نام عمومی: مزوسولفورون+یدوسولفورون+ مفن پیردی اتیل

نام تجاری: شوالیه (Chevalier) و آتلانتیس (Atlantis)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %5/22   WG و 2/1%  OD

نحوه ی اثر: در سنتز آنزیم استوهیدروکسی اسید (AHAS) اختلال ایجاد می کند.

موارد مصرف در ایران: علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع گندم، تریتیکاله و چاودار.

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.