مینروا کال 214 انزازادن

پیاز مینروا کال ۲۱۴ انزازادن
پیازی روز کوتاه با غده (سوخ) سفید براق شکل سوخ آن گرد می باشد ومقاومت به بیماری ریشه سرخی (Pink Root) داردو همچنین تا حدودی به سفیدک دروغی و دیگر بیماریهای برگی در مقایسه با دیگر ارقام این تیپ مقاومت دارد و داری تولید بالائی می باشد.