مینروا

پیاز مینروا
رقمی روز کوتاه با پوست سفید و غده بزرگ تا قطر ۱۰۰-۹۰ میلی متر،غده های یکنواخت و گرد و سفت که قابلیت نگاهداری آنرا تا حدودی افزایش می دهددر اکثر مواقع مقاومتی مناسب نسبت به بیماریهای برگی نشان داده است.