ناتورالیس

نام عمومی: ناتورالیس

کلاس: Bioinsecticide (حشره کش بیولوژیک)

فرمولاسیون:

موارد مصرف در ایران: روی انواع مختلف آفات  نظیر گس های سفید، عسلک پنبه، جوربالان، ناجوربالان، سخت بال پوشان و بال پولکداران (بر حسب نوع محصول 3-1 لیتر در هکتار)

بهترین زمان مصرف  جهت اطمینان از جوانه زنی هیف قارچ، موقعی است که رطوبت نسبی بالا باشد.