نیکوسولفورون+ریم سولفورون

نام عمومی: نیکوسولفورون+ریم سولفورون

نام تجاری: اولتیما (Ultima)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %75  WG

موارد مصرف در ایران: علف های هرز پهن برگ و باریک برگ در مزارع ذرت دانه ای (175 گرم در هکتار به صورت پس رویشی)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است