نیکوسولفورون

نام عمومی: نیکوسولفورون

نام تجاری: سامسون (Samsun)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %4  SC

نحوه ی اثر: بازدارنده سنتز اسیدهای آمینه (AHAS ، ALS) به خصوص والین و ایزولوسین بوده و در نهایت موجب توقف تقسیم سلول و رشد گیاه می شود.

موارد مصرف در ایران: علف های هرز یکساله باریک برگ و پهن برگ و برخی چند ساله ها (مثل قیاق و مرغ) در مزارع ذرت (20 لیتر در هکتار در مرحله 2 برگی ذرت)
با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.