هارم بیجو

دارای بوته پر رشد

پر محصول با گوجه های درشت

شکل میوه گرد

68 روز بعد از نشاء به محصول می رود

مقاوم به ورتیسلیوم و فوزاریوم نژاد صفر و یک .