هالوکسی فوپ آر متیل

نام عمومی: هالوکسی فوپ آر متیل

نام تجاری: گالانت سوپر (Gallant super)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: % 10/8 EC

نحوه ی اثر: بازدارنده استیل کوآنزیم آکربوکسیلاز (ACCase) و فوپ ها (AOPPs)

موارد مصرف در ایران: علف های هرز باریک برگ در مزارع چغندرقند – کلزا – پیاز (1- 0/75 لیتر در هکتار)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.