همدا رویال

خیار ۲N رویال Hamda
رقم هوای باز
دارای بوته ای قوی
حساسیت کم به بیماریهای قارچی بخصوص سفیدک نهان
در مناطقی که تولید خیار صنعتی دارند اکثرا کشت می شود وتا ۵۰ نوبت قابلیت برداشت دارد