*هندوانه بی 32
  • پوست ضخیم
  • گوشت میوه سفت(ماندگاری بالا)
  • مناسب برای صادرات
  • هندوانه کریمسون سوئیت (خطی)
  • رونق وضعیت صادرات هندوانه به کشورهای حاشیه خلیج فارس
  • رنگ بسیار بازار پسند
  • بذر استاندارد
  • یکنواختی اندازه میوه
  • پوشش برگی متوسط
  • تیپ بیضی