هویج استاندارد سامسون

سامسون بیجو استاندارد( Samson)
رقمی است 110 روزه و در گروه نانتسها – تراکم بوته در هکتار برای این رقم بین 5/1- 1 میلیون پیشنهاد شده است . این رقم برای تازه خوری بسیار مناسب است .به بولت نیز مقاومت دارد.