هپتنوفوس

نام عمومی: هپتنفوس

نام تجاری: هوستاکوئیک (Hostaquick)

کلاس: Insecticide  (حشره کش)

فرمولاسیون: %50  EC

نحوه ی اثر: مهارکننده آنزیم کولین استراز

موارد مصرف در ایران: آفات مکنده در سبزی و جالیز (ا در هزار محلول پاشی)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل مصرف است.