هگزاکونازول

نام عمومی: هگزاکونازول

نام تجاری: انویل (Anvil)

کلاس: Fungicide  (قارچ کش)

فرمولاسیون: %5     SC

نحوه ی تأثیر: از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری می کند.

موارد مصرف در ایران: سفیدک سطحی مو ( 0/25 در هزار به صورت محلول پاشی)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.