هگزا تیازوکس

نام عمومی: هگزا تیازوکس

نام تجاری: نیسورون (Nissorun)

کلاس: Acaricide (کنه کش)

فرمولاسیون:  EC 10%

نحوه ی اثر : کنه کش تماسی و گوارشی با خاصیت تخم کشی و لاروکشی به همراه خاصیت نفوذی از سطح برگ می باشد.

موارد مصرف در ایران: کنه قرمز و کنه شرقی در مرکبات (0/5 – 0/75 در هزار)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل مصرف می باشد.