وایت ویت یونی ژن

وایت وینا ( White Vienna) یونی ژن
متوسط رس – بوته با شاخ و برگ کوتاه و ریشه گرد – رنگ محصول سبز مایل به سفید – جهت کشت در فضای باز .