پاراکوات

نام عمومی: پاراکوات

نام تجاری: گراماکسون (Gramaxon)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %20   SL

نحوه ی تأثیر: از طریق انحراف الکترون بازدارنده فتوسیستم  I بوده و به غشای سلولی و سیتوپلاسم آسیب وارد می کند.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

درختان میوه هسته دار-دانه دار-مرکبات

علف های هرز باریک برگ و پهن برگ

3-5 لیتر در هکتار وقتی ارتفاع علف ها 15-10 سانتی متر است.

یونجه- شبدر- اسپرس

سس

3-5 لیتر در هکتار بعد از رویش سس

نیشکر- سیب زمینی

علف های هرز یکساله

3 لیتر در هکتار بعد از سبز شدن علف و قبل از رویش

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.