پتوماک

گوجه فرنگی پتوماک یونی ژن

این رقم انتخابی از پتوماک شرکت PS بوده که در یکنواختی فرم میوه وهمرسی تفاوتهای مثبتی را دارد .