پرمترین

نام عمومی: پرمترین

نام تجاری: آمبوش (Ambush) و کوپکس (Coopex)

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون:    %0/5 – %25 WP      و      25% – 10%  EC

نحوه ی تأثیر: حشره کش عصبی با اثر بر روی کانال های سدیم در طناب عصبی.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

چغندرقند

پرودینا

1 لیتر در هکتار EC 25

درختان میوه

مینوز لکه گرد

0/5 در هزار محلول پاشی EC 25

شپش انسان

—–

—–

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.