ایندوکساکارب

نام عمومی: ایندوکساکارب

نام تجاری: آوانت (Avaunt)

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: %15 SC و EC

نحوه ی اثر: ماده فعال کانال های سدیم را در آکسون سلول های عصبی مسدود می نماید.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

نخود

کرم پیله خوار

200 میلی لیتر در هکتار

پنبه

کرم قوزه

250-200 میلی لیتر در هکتار

سیب

کرم سیب

0/45 در هزار

گوجه فرنگی

کرم میوه خوار

200 میلی لیتر در هکتار

سویا

کرم غلاف خوار

250-200 میلی لیتر در هکتار

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل مصرف است.