پروفنفوس

نام عمومی: پروفنفوس

نام تجاری: کوآکرون (Cuacron)

کلاس: Insecticide (حشره کش)

امولاسیون: امولسیون 50% و 40%  Ec

نحوه تأثیر: حشره کش غیرسیستمیک با تاثیر تماسی، گوارشی از گروه ارگانوفسفره ها.

میزان و موارد مصرف

محصول

آفت

میزان مصرف

پنبه

کرم قوزه پنبه

2/5 لیتر در هکتار

پنبه

شته، تریپس، کنه دو نقطه ای

0/5-1 لیتر در هکتار

پنبه

کارادرینا، کرم خاردار

2-2/5 لیتر در هکتار

چغندر قند

خرطوم کوتاه، کک

1-1/5 لیتر در هکتار

چغندر قند

کنه تارعنکبوتی، شته باقالا

0/5-1 لیتر در هکتار

چغندر قند

پرودنیا

2-2/5 لیتر در هکتار

چغندر قند

کارادرینا، لیتا

1/2-2 لیتر در هکتار

 با نظر  گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.