پرومترین

نام عمومی: پرومترین

نام تجاری: گزاگارد (Gesagard)

کلاس:Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %80 WP

نحوه ی اثر: بازدارنده فتوسنتز در فتوسیستم می باشد.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

پنبه

علف های هرز پهن برگ و باریک برگ

1-2 لیتر در هکتار

عدس

1/5 کیلوگرم در هکتار

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است