پروپارژیت

نام عمومی: پروپارژیت

نام تجاری: اومیت (Omite)

کلاس: Acaricide (کنه کش)

فرمولاسیون:  57% EC

نحوه ی تأثیر: کنه کشی تماسی و غیر سیستمیک و دوام طولانی که از طریق تنفس هم بر روی کنه موثر است.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول آفت میزان مصرف
چغندرقند کنه تارعنکبوتی 1 لیتر در هکتار
پنبه -سویا 1/5 لیتر در هکتار
درختان میوه کنه قرمز اروپایی 1 در هزار
پسته کنه
چای کنه پاکوتاه 1/5 در هزار
درختان جنگلی و غیر مثمر کنه دو نقطه ای 1 در هزار
درختان سیب کنه قرمز اروپایی
لوبیا کنه دو لکه ای

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.