آزوسیکلوتین (پروپال)

    نام عمومی: آزوسیکلوتین

نام تجاری: پروپال (Peropal)

کلاس: Acaricide (کنه کش)

فرمولاسیون: %25    WP و    %50  SC

نحوه تأثیر: کنه کشی تماسی با اثر طولانی که از سنتز ATP ممانعت می کند.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

میوه درختان سردسیری

کنه قرمز اروپایی-کنه دونقطه ای

0/5 در هزار

مرکبات

کنه نقره ای-کنه زنگ

0/5 در هزار

سویا

کنه تارعنکبوتی

0/5 در هزار

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل مصرف می باشد.