پروپاموکارب هیدروکلراید+فلوپیکولید (اینفنیتو)

نام عمومی: پروپاموکارب هیدروکلراید+فلوپیکولید

نام تجاری: اینفینیتو (Infinito)

کلاس: Fungicide  (قارچ کش)

فرمولاسیون: %68/75   SC

نحوه ی تأثیر: با جلوگیری از بیوسنتز فسفولیپید و اسیدهای چرب تراوایی غشای سلولی را تحت تأثیر قرار می دهد.

موارد مصرف در ایران: سفیدک کرکی خیار (2 در هزار محلول پاشی در گلخانه)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.