پروپاموکارب هیدروکلراید+فوزتیل آلومینیوم (پریویکور انرژی)...

نام عمومی: پروپاموکارب هیدروکلراید+فوزتیل آلومینیوم

نام تجاری: پریویکورانرژی (Previcur Energy)

کلاس: Fungicide  (قارچ کش)

فرمولاسیون: %84   SL

نحوه ی تأثیر: با جلوگیری از بیوسنتز فسفولیپید و اسیدهای چرب تراوایی غشای سلولی را تحت تأثیر قرار می دهد.

موارد مصرف در ایران: بوته میری خیار (3 لیتر در هکتار در مزرعه به صورت نشتی-0/3 لیتر در مترمکعب در گلخانه به صورت مخلوط با خاک)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.