پروپیکونازول

نام عمومی: پروپیکونازول

نام تجاری: تیلت (Tilt)

کلاس:Fungicide  (قارچ کش)

فرمولاسیون: %25   EC

نحوه تأثیر: از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری به عمل می آورد.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

گندم

سیاهک هندی

0/5 لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی و زمانی که %80 بوته ها به سنبله رفته باشند.

فوزاریوم

1 لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی

برنج

سوختگی غلاف

1 لیتر در هکتار به صورت محلول پاشیدر صورت آلودگی 20% از ساقه های برنج

نیشکر

          سیاهک آشکار

فرو بردن قلمه قبل از کشت در محلول 2 در هزار سم

غلات

زنگ

0/5 لیتر در هکتار

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.