پروکلراز

نام عمومی: پروکلراز

نام تجاری: آکورد (Accord) و اسپورگون (Sprogon)

کلاس: Fungicide  (قارچ کش)

فرمولاسیون: %50   WP

نحوه ی تأثیر: از سنتز ارگوسترول جلوگیری می کند.

موارد مصرف در ایران: پوسیدگی خشک قارچ خوراکی ناشی از Verticillium fungicola و(0/9گرم در مترمربع)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.