پلانرو

(Platero)  گوجه فرنگی پلاترو

این رقم ایندترمینیت با وزن میوه حدود ۱۱۰ گرم، گرد، خوشه ای با رنگ قرمز بسیار خوش رنگ بخصوص برای کشتهای زمستانه

مقاوم به بیماریهای ویروس موزائیک گوجه فرنگی، سفیدک حقیقی، ورتیسلیوم و فوزاریوم نژاد ۰ و ۱ و متحمل به

TSWV و TYLCV