پنکونازول

نام عمومی: پنکونازول

نام تجاری: توپاس

کلاس: Fungicide (قارچ کش)

فرمولاسیون: 20% EW

موارد مصرف در ایران: سفیدک پودری در انگور (محلول پاشی با نسبت 0/125 در هزار)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.