پیاز تایپان انزازادن

تایپان

بسیار زودرس، رنگ غده زرد مناسب کشت در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر در عرض جغرافیائی °۳۰ ، خاصیت انبار داری آن دو ماهه ،

شکل غده تقریبا گرد با پوشش مناسب، غیر حساس به بولت و سفیدک نهان، بعد از نشاء ۲۲ هفته تا برداشت لازم دارد.