پیاز سویت اسپانیش کوپربال یونژن

پیاز سویت اسپانیش کوپربال یونی ژن
پیازی از تیپ والنسیانا و مناسب کشت در مناطق روز متوسط می باشد زودرسی خوبی دارد رشد سبزینه خوب و دارای طوقه باریکی می باشد. غده آن گرد با پوشش کافی و به رنگ قهوه ای طلائی و سفت می باشد انبارداری آن خوب و تحمل خوبی به بیماری ریشه سرخی (Pink Root) دارد