پیاز قرمز مینروا رد ایمهرور انزازادن

پیاز مینروا رد ایمپرور شرکت انزا زادن
رزو بلند، به رنگ قرمز اندازه غده ۹۰*۶۰ میلی متر و قابلیت انیار داری تا ۶ماه