پیاز ES 13005 ارگون

ES ۱۳۰۰۵

پیاز روز کوتاه، زود رس، زرد پر رنگ غده سفت و گرد قابلیت انبارداری خوب و مقاوم در مقابل بولت .