چارلستون گری یونی ژن

چارلستون گری یونی ژن
مشابه سایر چارلستون ها با وزن بالاتر و پوستی تیره تر.