چری بل (Cherry bell)رویال

بسیار زودرس – حجم شاخ وبرگ متوسط و کوتاه – شکل محصول گرد و به رنگ قرمز بسیار خوشرنگ – بافت میوه سفت و بسیار بازار پسند