چغندر سالادی بیکوز بیجو
چغندر سالادی بیکورز بیجو

پس از کشت بذر ۱۲۵ روز زمان تا برداشت لازم دارد. شکل چغندر گرد مناسب مصرف تازه خوری و یا صنایع و با خاصیت انباری بالا می باشد. مقاوم

به بولت و تعداد بوته در هکتار ۸۰۰-۶۰۰ هزار می باشد