کاربندازیم+سایپرکونازول (آلتوکمبی)

نام عمومی: کاربندازیم+سایپرکونازول

نام تجاری: آلتوکمبی (Altocombi)

کلاس: Fungicide  (قارچ کش)

فرمولاسیون: %46   SC

نحوه ی تأثیر: کاربندازیم با جلوگیری از سنتز بتاتوبولین و سایپرکونازول با ممانعت از سنتز ارگوسترول، اثر خود را اعمال می کند.

موارد مصرف در ایران: فوزاریوم سنبله گندم (0/6 لیتر در هکتار محلول پاشی)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.