کاربندازیم

نام عمومی: کاربندازیم

نام تجاری: دروزال ((Derosal و باویستین (Bavistin)

کلاس: Fungicide (قارچ کش)

فرمولاسیون: %60 و %50WP     

نحوه تأثیر: موجب اختلال در تقسیم هسته می شود.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

گندم و جو

سیاهک آشکار

2 در هزار ضدعفونی بذر

چغندرقند

لکه برگی سرکوسپورایی

محلول پاشی به محض بروز بیماری

گیاهان زینتی

مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه

10 گرم سم در مترمربع جهت ضدعفونی خاک

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.