کاربوکسین تیرام

نام عمومی: کاربوکسین تیرام

نام تجاری: ویتاواکس تیرام (Vitavax thiram)

کلاس:Fungicide  (قارچ کش)

فرمولاسیون: %40 و %75WP  

نحوه ی تأثیر: اختلال در تنفس سلولی و کار آنزیم ها.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

گندم-جو

سیاهک آشکارگندم-سیاهک پنهان جو

2/5 در هزار ضدعفونی بذر FL

سیاهک آشکار گندم-سیاهک آشکار جو-سیاهک پنهان گندم-سیاهک سخت جو-پوسیدگی ریشه و طوقه گندم

2 در هزار ضدعفونی بذر WP

جو

لکه قهوه ای نواری

2/5 در هزار ضدعفونی بذر WP

برنج

لکه قهوه ای-پوسیدگی ریشه و طوقه

2 در هزار ضدعفونی بذر WP

سیاهک دروغی

3 کیلو در هکتار محلول پاشی

چغندرقند

مرگ گیاهچه

2-2/5 در هزار ضدعفونی بذر WP

پنبه

4-6 در هزار WP

ذرت-ذرت خوشه ای

لکه قهوه ای برگ ذرت-سیاهک خوشه ذرت-پوسیدگی فوزاریومی ساقه ذرت-سیاهک طویل و پنهان ذرت خوشه ای

2/5 در هزار ضدعفونی بذر WP

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.