کاپتان

نام عمومی: کاپتان

نام تجاری: کاپتان (Captan) و ارتوساید (Ortocide)

کلاس : Fungicide (قارچ کش)

 فرمولاسیون: %50   و   %75   WP

نحوه تأثیر: باگروه سولفیدریل آنزیم ها واکنش داده و فعالیت آنزیم ها را مختل می سازد و نیز به گروه آمینو فاقد سولفیدریل حمله می کند.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

سیب

لکه سیاه

3 در هزار محلول پاشی

هلو

لب شتری هلو

2/5-3 در هزار محلول پاشی

درختان میوه هسته دار

مومیایی و غربالی

3 در هزار محلول پاشی

انگور

سفیدک داخلی

3 در هزار محلول پاشی

چغندر

پسته

لکه برگی آلترناریایی

3 در هزار محلول پاشی

باقلا

لکه شکلاتی

2 در هزار محلول پاشی

حبوبات

ضدعفونی بذر با 2 در هزار به صورت محلول پاشی

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.