کدو فوروت 249

کدو فوروت ۲۴۹

دارای رنگی تیره تر از آردندو و خوش رنگ