کدو کارامبا

کارامبا یونی ژن (Caramba F1)
این رقم مناسب کشت در خاورمیانه انتخاب شده است پر محصول , میوه سیلندری رنگ آ ن کمی مایل به سبزی است در قسمت دم میوه زاویه های خوش فرمی دیده می شود.به موزائیکها کمتر حساس است,زودرس و میوه کشیده قطر 3.5 سانتیمتر و طول 17 سانتیمتر می باشد و مناسب مصرف در بازار تازه خوری است