کریمسون جایانت یونی ژن هیبرید

کریمسون جایانت یونی ژن هیبرید (  Giant Crimson)
بوته ای پررشد ، وزن هر میوه 12-10 کیلو گرم متوسط رس با قند نسبتاً بالا