کریمسون سویت 103(اوال43)ارگون

هندوانه کریمسون سویت ۱۰۳ (اوال ۴۳) ارگون

رقمی بیضی شکل و دارای گوشت با رنگ و کیفیت بالامی باشد و دارای بوته قوی و بسیار پر محصول می باشد